OUR STORY

กลุ่มบริษัท RLG (Rakluke Learning Group) เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเชื่อว่า

“การเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”- Learning Makes Change

และได้มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้หลากหลายสาระและรูปแบบ

โดยเฉพาะในการพัฒนาเด็กและครอบครัว มาอย่างต่อเนื่องยาว

นานกว่า 30 ปี

 

www.rlg-ef.com เป็นหนึ่งช่องทางสำคัญของ สถาบัน RLG (Rakluke Learning Group)

ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกลุ่มบริษัท RLG ในการนำเสนอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

Executive Functions ที่ว่าด้วยการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

OUR MISSION

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผัน

เด็กไทยควรได้รับการเตรียมตัวให้เข้มแข็งเพื่อเผชิญโลกของพวกเขา

ทั้งในวันนี้ และวันหน้า

 

เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพทางสมองที่จะ ”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น

และมีความสุขเป็น” ซึ่งองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ล่าสุดยืนยันความเชื่อนี้ด้วยการชี้ว่า

สมองส่วนหน้าของมนุษย์เรามีศักยภาพที่เรียกว่า Executive Functions – EF

ที่สามารถพัฒนาเป็นทักษะสมองที่จะนำพาแต่ละบุคคล ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข แม้ท่ามกลางอุปสรรคปัญหา

ให้ฝ่าก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จของชีวิตได้”

 

แต่น่าเสียดาย ในขณะที่ความรู้สมัยใหม่เผยความจริงถึงศักยภาพสมองที่หลากหลายและลึกล้ำของมนุษย์

ระบบการศึกษาของประเทศไทยกลับหยุดนิ่งอยู่เพียงการเรียนแบบท่องจำ

 

เว็บไซต์ www.rlg-ef.com นี้จึงมุ่งนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ EF เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ร่วมเรียนรู้

เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กไทยด้วยหลักการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

มีความสุขและเท่าทันโลกสืบไป

OUR TEAM

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

คณะทำงานวิชาการ

รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

ดร.วรนาท รักสกุลไทย

สุภาวดี หาญเมธี

พ.อ.(พิเศษ) สันดุษิต ดีบุกคำ

อ.กรองทอง บุญประคอง

ปรารถนา หาญเมธี

พิมธิดา ดีบุกคำ

ผศ.จริยา วิไลวรรณ

ศีลวัติ ศุษิลวรณ์

วิมลศรี ศุษิลวรณ์

อัญชนา วงศ์ทอง

สุทธินันท์ เชยโต

EF Contributors

นายแพทย์วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข

JOIN OUR TEAM

ร่วมเป็นเครือข่ายวิชาการเพื่อจัดการความรู้ EF

ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อขยายการเรียนรู้เรื่อง EF ให้กว้างขวางในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ร่วมนำเสนอข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา EF ในรูปของบทความ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ

THAILAND EF PARTNERSHIP

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.)

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท.จำกัด(มหาชน)

COPYRIGHTS

Copyright © 2015 RLG Institute, All rights reserved.

เว็บไซต์นี้นำเสนอข่าวสารข้อมูลตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ

ต่อการให้คำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษาTerms and Conditions.

System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]