เอกสารดาวน์โหลด2
 RLG-EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตสำเร็จ   Preview   Download
 การคิดเชิงบริหาร EXECUTIVE FUNCTIONS (EFS) อ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร   Preview   Download
 พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการอ่าน   Preview   Download
 คำนิยม 139 นิทานพัฒนาทักษะสมอง EF   Preview   Download
  คำนิยม 63 นิทานพัฒนาทักษะสมอง EF (คัดสรร ครั้งที่ 2)   Preview   Download

 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หนังสือและการอ่านเครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Function ในเด็กปฐมวัย..คำตอบการปฏิรูปการศึกษาไทย?
 Executive Functions การพัฒนาทักษะสมองที่นำไปสู่ความสำเร็จของเด็กไทย โดยรศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล   Preview   Download
 ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยคุณสุภาวดี หาญเมธี   Preview   Download
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ EF และการอ่าน โดย อ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร   Preview   Download

 

เอกสารการเสวนาหัวข้อ "การพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : หลักคิดและรูปธรรมการปฏิบัติ" โดย สถาบัน RLG + ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล + สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย + สมาคมไทยออร์ฟชูลแวร์ค 
 การพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดย- รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล   Preview   Download
 EF กับเด็กปฐมวัย โดย อ.กรองทอง บุญประคอง   Preview   Download
 Why EF โดย- อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข   Preview   Download