EF For Parent

ในช่วงปฐมวัย(แรกเกิด-6 ปี)เป็นวัยทองของการพัฒนาทักษะ EF ที่พ่อแม่และครูอนุบาลจะต้องช่วยเด็กในวัยนี้ให้พัฒนาทักษะ EF เพื่อให้เด็กมีความพร้อมกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
เทคนิคง่ายๆ ช่วยพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่อย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่และคุณครูก็นำไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความจำ ช่วยจัดระบบความคิด กำกับควบคุมตนเอง บริหารเวลา และอื่นๆ
มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า การจัดการห้องเรียนของครูมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กๆ โดยเฉพาะในด้านการกำกับควบคุมตนเองรวมถึงการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ
วิธีใช้กิจกรรมงานศิลปะพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ให้ลูกวัยอนุบาล
คำว่าศิลปะการแสดงอาจจะทำให้หลายคนเข้าว่าเป็นกิจกรรมของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเด็กเล็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ ศิลปะการแสดงนับว่าเป็น
คุณลักษณะรวมๆ ในการบริหารจัดการชีวิตและการงานที่จะนำพาคนเราไปพบความสำเร็จในชีวิต เป็นทักษะในกระบวนการคิดขั้นสูง = High-Level Cognitive Functions หรือเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า Executive Functions (EF)