EF For Parent

พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กมีทักษะความสามารถกำกับควบคุมตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
วิธีตรวจเช็กว่าลูกวัยอนุบาลมีทักษะในการกำกับควบคุมตัวเองดีแค่ไหน เด็กที่กำกับควบคุมตัวเองได้ดีจะไปโรงเรียนอย่างมีความสุขและเรียนรู้ได้ดี
กิจกรรมพัฒนาความจำหรือ Working Memory ง่ายๆ สำหรับลูกวัย 3-5 ปี ที่คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้กับลูกที่บ้านได้
ขั้นตอนพัฒนาการ EF ของเด็กแต่ละช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนโตเป็นผู้ใหญ่
งานวิจัยที่ชี้ว่า คุณภาพชีวิต สุขอนามัย อายุขัย ฯลฯ ของคนเราล้วนเป็นผลมาจากระดับทักษะ EF ในด้านการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ทั้งสิ้น   
เรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรมนั้น เกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ซึ่งจะเป็นตัวยับยั้งความต้องการของคนเรา กำกับให้เราปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม ไม่ละเมิดกฎหมาย นึกถึงใจเขาใจเรา ช่วยให้รู้ผิดรู้ถูกช่วยให้เราครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม