EF For Parent

Wednesday, 19 August 2015 20:57

IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี
คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี
หากคนเรามี EFs หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ การทำงาน การดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน
งานวิจัยที่ชี้ว่าการเรียน ฝึกฝนดนตรีส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสมองส่วนหน้าซึ่งทำให้มีทักษะEF ที่ดี
การพัฒนา Executive Functions (EF) จะทำให้คนเราเกิดทักษะความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
เด็กที่ขาดทักษะ EF มักมีปัญหาพฤติกรรมและขาดทักษะในการบริหารจัดการชีวิต