EF For Parent

เด็กเล็กๆ ยังไม่มีทักษะในการจัดการอารมณ์ตนเอง จึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้กับตนเองและผู้อื่น ผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเด็ก ไม่ว่าพ่อแม่หรือคุณครูมีบทบาทในการสอนเด็กให้รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
เครื่องมือ 5 อย่างสำหรับใช้ในการฝึกเด็กให้มีความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเราสามารถสร้างกิจกรรมหรือฉวยเอาวิถีชีวิตประจำวันมาฝึกเด็กได้ เช่น กิจกรรมที่เด็กต้องอดทนรอคอย กิจกรรมที่เด็กต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไข กิจกรรมที่เด็กต้องหยุด กิจกรรมที่ต้องมีการผลัดกันเล่นผลัดกันทำ เป็นต้น  
เราสามารถฝึกเด็กให้รู้จักวางแผน ตั้งเป้าหมาย ลงมือทำจนสำเร็จ ได้ตั้งแต่เด็กยังเล็กๆ
หากเราต้องการให้เด็กวัยอนุบาลเรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆ หรือกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง  การใช้คำสั่งห้วนๆ มักไม่ค่อยได้ผล เพราะเด็กอาจไม่เข้าใจหรือไม่สนใจจะจดจำ ยิ่งกว่านั้นอาจจะทำให้เด็กต่อต้านด้วย  มีเทคนิคหลายวิธีในการฝึก Working Memory ของเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้จดจำกิจกรรมหรือขั้นตอนในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดี
พลังความอยากกับการยับยั้งชั่งใจมันคู่กัน ถ้าเด็กมีพลังอยากมากแล้วเราไปหยุดเขาเสียหมด บางทีอีกมุมหนึ่งอาจไปทำลายความอยากของเด็ก โอกาสที่เด็กจะ explore ทำสิ่งที่หลากหลายอย่างอิสระเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะที่ขอบเขตก็จำเป็น
การตั้งกรอบ การตั้งโจทย์ที่เหมาะสมจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้พยายามใช้ความคิดยืดหยุ่นหาทาง วิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกรอบกติกาหรือโจทย์ที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้