EF For Parent

คุณลักษณะรวมๆ ในการบริหารจัดการชีวิตและการงานที่จะนำพาคนเราไปพบความสำเร็จในชีวิต เป็นทักษะในกระบวนการคิดขั้นสูง = High-Level Cognitive Functions หรือเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า Executive Functions (EF) 
วิธีการใช้กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยปลูกฝังความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ การรู้จักอดทนอดกลั้น รอคอยเพื่อทำสิ่งที่เหมาะสมให้เด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผล 
งานวิจัยชี้ว่าสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ทำหน้าที่ยับยั้งการเข้าหายาเสพติดโดยควบคุมความคิดและการกระทำ (Cognitive Control) ยับยั้งไม่ให้ตอบสนองออกไปตามความต้องการ รู้จักคิดว่าสิ่งไหนไม่ดี ยับยั้งไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี
ในการพัฒนาเด็ก พ่อแม่และคุณครูจะต้องเป็น "นั่งร้าน" ที่ดีให้เด็ก โดยสร้างกิจวัตรประจำวัน เป็นแบบอย่างพฤติกรรมทางสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง บนความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกัน
การพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ให้เด็ก มีหลายสิ่งที่พ่อแม่และคุณครูต้องทำความเข้าใจร่วมกัน จึงจะแก้ปัญหาอารมณ์ให้เด็กได้ และสามารถสร้างเสริมทักษะในการควบคุมอารมณ์ให้เด็กได้
วิธีการที่จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการกำกับควบคุมตนเองและการวางแผนของเด็ก