EF For Parent

ตารางความสามารถของเด็กในแต่ละวัย เพื่อใช้สำรวจดูว่าลูกมีทักษะความสามารถ EF ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัยหรือไม่
เด็กสมาธิสั้นและเด็กแอลดี เป็นเพราะมีความบกพร่องของสมองส่วน Executive Functions นั่นเอง  
  ในการพัฒนาทักษะ EF มีข้อแนะนำที่พ่อแม่และครูควรใส่ใจ
การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะ EF ในเด็กด้วยวิธีการต่างๆ  6 แบบ ได้แก่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับเกมต่างๆ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ศิลปะการต่อสู้ การฝึกสมาธิ และวิธีการมอนเตสซอรี  พบประเด็นสำคัญในการพัฒนาทักษะ EF หลายประการ
งานวิจัยที่พบว่า การฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ให้ผลในการพัฒนา EF ทั้งในเด็ก วัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ
วิธีส่งเสริมให้ลูกกล้าริเริ่ม ลงมือทำ เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต