EF For Parent

ในโลกยุคใหม่ คนที่รู้จักคิดยืดหยุ่น คิดนอกกรอบ จะได้เปรียบ ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายได้ดี แก้ปัญหาเก่ง มีมุมมองใหม่ๆ กล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
สังเกตดูว่าลูกมีอาการของ Working Memory บกพร่องหรือไม่การสังเกตพบแต่เนิ่นๆ ว่าลูกมีปัญหาด้าน Working Memory จะทำให้แก้ไขได้ทัน
กิจกรรมและวิธีฝึกลูกให้จำเก่ง จำแม่น 
Working Memory หรือความจำขณะทำงานเป็นพื้นฐานของความสามารถหลายๆ อย่างที่จะตามมา ได้แก่ การเขียน การอ่าน การคิดเชื่อมโยง การคิดวางแผน จัดลำดับความสำคัญ การตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  ความคิดรวบยอด
เคล็ดลับของการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการจำมีหลักอยู่ว่า จะจำได้ดี ต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อน คือ มีประสาทสัมผัสที่ดี เพราะฉะนั้นการพัฒนาความจำจึงเริ่มด้วยการพัฒนาประสาทสัมผัสของเด็กในทุกๆ ด้าน