EF For Teacher

วิธีส่งเสริมให้ลูกกล้าริเริ่ม ลงมือทำ เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต
มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า การจัดการห้องเรียนของครูมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กๆ โดยเฉพาะในด้านการกำกับควบคุมตนเองรวมถึงการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ
วิธีใช้กิจกรรมงานศิลปะพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ให้ลูกวัยอนุบาล
เรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรมนั้น เกี่ยวข้องกับความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ซึ่งจะเป็นตัวยับยั้งความต้องการของคนเรา กำกับให้เราปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม ไม่ละเมิดกฎหมาย นึกถึงใจเขาใจเรา ช่วยให้รู้ผิดรู้ถูกช่วยให้เราครองตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
ศิลปะการแสดงไม่ใช่กิจกรรมของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ และยังนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์
การพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ให้เด็ก มีหลายสิ่งที่พ่อแม่และคุณครูต้องทำความเข้าใจร่วมกัน จึงจะแก้ปัญหาอารมณ์ให้เด็กได้ และสามารถสร้างเสริมทักษะในการควบคุมอารมณ์ให้เด็กได้