EF For Teacher

วิธีฝึกเด็กวัยอนุบาลให้คิดพลิกแพลงแก้ปัญหาเก่ง
มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่รักเสียงดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกเชื้อชาติวัฒนธรรมตลอดมา
การดูแลพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยอนุบาล มีความสำคัญต่อการสร้างพื้นฐาน EF ที่ดี เด็กที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีจะกำกับควบคุมตัวเองได้ดี มีความยับยั้ง
เมื่อดูพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยอนุบาลแล้ว เราจะพบว่าเด็กเล็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ รู้จักอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ  และสามารถควบคุมอารมณ์ได้บ้างแล้วลองดูว่าเด็กๆ ในชั้นเรียนของคุณครูมีพัฒนาการดังนี้หรือไม่
พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กมีทักษะความสามารถกำกับควบคุมตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
วิธีตรวจเช็กว่าเด็กวัยอนุบาลมีทักษะในการกำกับควบคุมตัวเองดีแค่ไหนเด็กที่กำกับควบคุมตัวเองได้ดีจะไปโรงเรียนอย่างมีความสุขและเรียนรู้ได้ดี