EF For Teacher

สำหรับเด็กวัย 3-5 ปี วิธีดูว่าเด็กมีการจำที่ดี ดูได้จาก... ช่วงวัย 3 ขวบ ท่องคำคล้องจองหรือคำกลอนสั้นๆ ได้  ร้องเพลงง่ายๆ จนจบได้ จำคำสั่งง่ายๆ ได้  
การสร้างเสริมให้เด็กมีทักษะ EF หรือความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ช่วงปฐมวัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็น
วัยประถมปลาย เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นคุณครูจะเห็นว่าเขาสามารถเรียนรู้การวางแผน จัดการและติดตามงาน  ทำงานได้นานขึ้น เรียนรู้วินัยได้
ขั้นตอนพัฒนาการ EF ของเด็กแต่ละช่วงวัย คุณครูสามารถมองเห็นทักษะความสามารถ EF ในตัวเด็กที่ค่อยๆ ก่อร่างสร้างขึ้นทีละน้อยตามวัย
Tuesday, 01 September 2015 14:25

IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี
คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี