EF For Teacher

หากคนเรามี EFหรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี จะส่งผลต่อการเรียนรู้ไม่ว่าที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในที่ทำงาน เพราะในแต่ละวันเราใช้ทักษะ EF ใน
งานวิจัยที่ใช้เครื่องสแกนสมอง fMRI บ่งชี้ว่า การฝึกฝนดนตรีตั้งแต่วัยเด็กเล็กส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ EF ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ การฝึกฝนดนตรีช่วยให้เด็กมีผลการเรียนในอนาคตดีขึ้น
เด็กเล็กๆ ยังไม่มีทักษะในการจัดการอารมณ์ตนเอง จึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้กับตนเองและผู้อื่น ผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเด็กไม่ว่าพ่อแม่หรือคุณครูมีบทบาทในการสอนเด็กให้รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
เครื่องมือ 5 อย่างสำหรับใช้ในการฝึกเด็กให้มีความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเราสามารถสร้างกิจกรรมหรือฉวยเอาวิถีชีวิตประจำวันมาฝึกเด็กได้ เช่น กิจกรรมที่เด็กต้องอดทนรอคอย กิจกรรมที่เด็กต้องปฏิบัติตามกฎกติกา เงื่อนไข กิจกรรมที่เด็กต้องหยุด  กิจกรรมที่ต้องมีการผลัดกันเล่นผลัดกันทำ เป็นต้น  
หากเราต้องการให้เด็กวัยอนุบาลเรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆ หรือกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง  การใช้คำสั่งห้วนๆ มักไม่ค่อยได้ผล เพราะเด็กอาจไม่เข้าใจหรือไม่สนใจจะจดจำ ยิ่งกว่านั้นอาจจะทำให้เด็กต่อต้านด้วย มีเทคนิคหลายวิธีในการฝึก Working Memory ของเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้จดจำกิจกรรมหรือขั้นตอนในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดี
พลังความอยากกับการยับยั้งชั่งใจมันคู่กัน ถ้าเด็กมีพลังอยากมากแล้วเราไปหยุดเขาเสียหมด บางทีอีกมุมหนึ่งอาจไปทำลายความอยากของเด็ก โอกาสที่เด็กจะ explore ทำสิ่งที่หลากหลายอย่างอิสระเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะที่ขอบเขตก็จำเป็น