EF For Teacher

ในโลกยุคใหม่ คนที่รู้จักคิดยืดหยุ่น คิดนอกกรอบ จะได้เปรียบ ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายได้ดี แก้ปัญหาเก่ง มีมุมมองใหม่ๆ กล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
  กิจกรรมและวิธีฝึกลูกให้จำเก่ง จำแม่น 
Working Memory หรือความจำขณะทำงานเป็นพื้นฐานของความสามารถหลายๆ อย่างที่จะตามมา ได้แก่ การเขียน การอ่าน การคิดเชื่อมโยง การคิดวางแผน จัดลำดับความสำคัญ การตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  ความคิดรวบยอด
เคล็ดลับของการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการจำมีหลักอยู่ว่า จะจำได้ดี ต้องมีประตูรับรู้ที่ดีก่อน คือ มีประสาทสัมผัสที่ดี เพราะฉะนั้นการพัฒนาความจำจึงเริ่มด้วยการพัฒนาประสาทสัมผัสของเด็กในทุกๆ ด้าน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technological University-NTU) ชี้ว่า ผู้ใหญ่ที่เล่นเกม “Cut the Rope” สม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ทำให้ EF ดีขึ้น เช่นเดียวกับเด็กที่เล่นเกมนี้