News and Event

 

 จากวิกฤตการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลายฝ่ายต่างตั้งคำถามด้วยความห่วงใยถึงคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จึงสนใจมุ่งศึกษาพัฒนาความรู้เรื่อง “ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ EF –Executive Functions

กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่งกรุ๊ป) จัดงานประชุมวิชาการ RLG Symposium 2015 EF : Executive Functions ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

 สถาบันอาร์แอลจี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนองานวิชาการเรื่อง Executive Functions (EF) = ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ