EF งานวิจัย

References      Books ; Barkley, R. A. (2012). Executive Functions : What They Are, How they Work and Why…
“คนจำนวนมากมักคาดเอาว่า บุคคลที่มีปัญญา (intelligence) ดีมักจะมี EFs ดีโดยธรรมชาติ เรามักจะคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดี และมีความสามารถในการจัดการกับการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี แต่ในความเป็นจริง ความสามารถทางปัญญากับ EFs ไปด้วยกันได้ในบางระดับเท่านั้น นั่นหมายความว่า เด็กที่มีปัญญาเลิศอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งแรงกระตุ้นได้ต่ำ มีทักษะการวางแผนหรือจัดการกับชีวิตประจำวันได้ไม่ดี นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้ปัญญาวิเคราะห์และเข้าใจการงาน ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสามารถลงมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ  …
ผลการวิจัยระยะยาว พบว่า เด็กที่มีการพัฒนา EF ได้น้อยจะมีสุขภาพที่แย่กว่า ความมั่นคงทางการเงินและทางสังคมในวัยผู้ใหญ่จะต่ำกว่าเด็กที่มี EF ดีกว่า ฐานของทักษะEF ที่แข็งแกร่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการรู้จักตัวเลขหรือตัวหนังสือ Lewitt, E. M. & Baker, L. S. (1995). School readiness.…
งานวิจัยชี้อย่างต่อเนื่องว่า การมี self-regulation กับ executive functioning skills ที่แข็งแรง เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางภาษาและการอ่านออกเขียนได้ที่แข็งแรงด้วย     Diamond & Lee, 2011; McClelland, et al., 2007; Raver…
  ในปี 1968  Prof.Dr.Walter Mischel ซึ่งขณะนั้นสอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการวิจัยที่โด่งดังชื่อ The Marshmellow Test (ดูได้จาก www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ) โดยให้เด็ก 4 ขวบเข้ามาในห้องที่มีกระจกมองจากข้างนอก และนักวิจัยสังเกตการณ์อยู่  เจ้าหน้าที่วิจัยจะเข้าไปบอกเด็กว่า  เด็กมีขนม marshmallow (บางครั้งอาจจะเป็นขนมชนิดอื่น)  คนละ 1…
จากการวิจัยหลักสูตรใหม่ของ Tools of the Mind, ที่สอนเด็กในเรื่อง “self-regulation.”  พบว่าแทนที่จะให้รางวัลเมื่อเด็กทำตามคำสั่งของครูเท่านั้น  แนวทาง ToM จะส่งเสริมให้เด็กทำงานโครงการด้วยกัน(ไม่ว่าเด็กจะมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร)  ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกัน  ให้แนะนำติชมกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้แต่ละคนสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง วิจารณ์ข้อบกพร่องของตนเอง แก้ไขความผิดพลาดของตนเอง และให้วางแผนว่าจะสร้างหรือเปลี่ยนกระบวนการทำโครงการนั้นๆ อย่างไรให้ดี   Clancy…
Page 1 of 2